องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน


อบต.บุกระสังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปดนตรีพื้นบ้าน 8,9,14,15,16,21,22,23 มกราคม 2563
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ในตำบุกระสังได้รู้จักประวัติศาสตร์ศิลปดนตรีพื้นบ้าน และภูปัญญาท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน