องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอหนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์  

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอหนองกี่ บนเส้นทางสายถนนโชคชัยเดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24)

 ห่างจากตัวอำเภอหนองกี่ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,293 ไร่

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลโคกสว่างและตำบลเย้ยปราสาทอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและตำบลหนองกี่  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลไทยเจริญ  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

เขตการปกครอง

              องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

   เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านหนองทำนบ

นายวัชระ  นินนานนท์

กำนัน

081-9821159

2

บ้านกระสัง

นายสมใจ  เจียงกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

086-2594002

3

บ้านบุ

นายเฉลย  เพ็งจันทร์เจ้า

ผู้ใหญ่บ้าน

085-2009743

4

บ้านสระสะแก

นายฉะอ้อน  แก้วกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

083-3735736

5

บ้านถนนถั่ว

นายฉลอม     เทศกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

 086-2490443 

6

บ้านประชาสามัคคี

นายโฉมยง  สุขกลาง

ผู้ใหญ่บ้าน

085-8611632

7

บ้านหนองมัน

นายสายชล  เข็มรัมย์

ผู้ใหญ่บ้าน

087-2405867

8

บ้านโคก

นายประพันธ์  พูนทักษิณ

ผู้ใหญ่บ้าน

088-4665436

9

บ้านโคกหนองหิน

นายจำนงค์    ศรีจันทร์แย้ม

ผู้ใหญ่บ้าน

089-5828804

10

บ้านหนองโบสถ์

นายลือชัย  ถึงอินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

081-7092386

 

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 4,082 แยกเป็นชาย 1,993 คน หญิง 2,089 คน  จำนวนครัวเรือน 1,020 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 182.06 คน/ตารางกิโลเมตร