องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
การให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปฎิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลบุกระสัง  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง  การเลี้ยงสัตว์มีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น วัว ควาย หมู ไก่   ส่วนการค้าพาณิชย์ส่วนมากเป็นร้านขายของชำ และมีสถานีน้ำมันบริการตามหมู่บ้านอยู่กระจายทั่วไป

รายได้ของประชาชนในตำบลได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาได้จากนอกภาคการเกษตร ดังนี้

1.  รายได้จากภาคเกษตรกรรม เช่น อาชีพการทำนาเพาะปลุกข้าว รายได้จากการเลี้ยงสัตว์   รายได้จากไม้ผล  ไม้ยืนต้น และรายได้จากพืชผัก เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ประมาณ 21,070 บาท/       ครัวเรือน/ปี

2.  รายได้นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง ช่างฝีมือ และค้าขาย เป็นต้น โดยจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 18,940 บาท/ครัวเรือน/ปี

สำหรับรายจ่ายของประชากรในชุมชน จะมีรายจ่ายโดยทั่ว ไปในการดำรงชีพของแต่ละครอบครัว ซึ่งสามารถจำแนกประเภทรายจ่ายประจำ ดังนี้

1.  หมวดค่าอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 808 บาท/ครัวเรือน/เดือน

2.  หมวดเครื่องนุ่งห่ม / ยารักษาโรค โดยเฉลี่ยประมาณ 19,700 บาท/ครัวเรือน/ปี

3.  หมวดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉลี่ยประมาณ 680 บาท/ครัวเรือน/เดือน

4.  ค่าใช้จ่ายอื่น โดยเฉลี่ยประมาณ 680 บาท/ครัวเรือน/เดือน

และยังมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาฉีดพ่นแมลง และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

 

 

 
 
   
Pค„