องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลทางสังคม

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 แห่ง

                                -  โรงเรียนบ้านบุกระสัง                         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  8

                                -  โรงเรียนบ้านหนองมัน                       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7

                                -  โรงเรียนบ้านสระสะแก                      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4

                                -   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน  7  แห่ง

                                -    ห้องสมุดประจำตำบล                            จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล                          จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                        จำนวน  3  แห่ง

องค์กรทางศาสนา   วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  9  แห่ง

                               -  วัดบ้านโคกกระสัง  หมู่ที่ 2

                               -  สำนักสงฆ์บ้านบุ หมู่ที่ 3

                               -  สำนักสงฆ์บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4

                               -  สำนักสงฆ์บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5

                               -  สำนักสงฆ์บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 6

                               -  สำนักสงฆ์บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7

                              -  สำนักสงฆ์ป่าอุดม หมู่ที่ 8

                              -  วัดบ้านบุ หมู่ที่ 3

                              -  สำนักสงฆ์สีวรี หมู่ที่ 6