องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
การให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปฎิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลทางสังคม

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 แห่ง

                                -  โรงเรียนบ้านบุกระสัง                         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  8

                                -  โรงเรียนบ้านหนองมัน                       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7

                                -  โรงเรียนบ้านสระสะแก                      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4

                                -   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน  7  แห่ง

                                -    ห้องสมุดประจำตำบล                            จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล                          จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                        จำนวน  3  แห่ง

องค์กรทางศาสนา   วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  9  แห่ง

                               -  วัดบ้านโคกกระสัง  หมู่ที่ 2

                               -  สำนักสงฆ์บ้านบุ หมู่ที่ 3

                               -  สำนักสงฆ์บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4

                               -  สำนักสงฆ์บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5

                               -  สำนักสงฆ์บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 6

                               -  สำนักสงฆ์บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7

                              -  สำนักสงฆ์ป่าอุดม หมู่ที่ 8

                              -  วัดบ้านบุ หมู่ที่ 3

                              -  สำนักสงฆ์สีวรี หมู่ที่ 6

 
 
   
Pค„