องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
การให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปฎิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ทางคมนาคม

                ตำบลบุกระสัง  มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

                1.  ทางหลวงชนบท สายเสือชะเง้อสระสะแก แยกออกจากทากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 (หนองหงส์ ลำปลายมาศ) จากบ้านเสือชะเง้อตำบลทุ่งกระตาพัฒนาผ่านมายังหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1,    หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 10 เป็นเส้นทางต่อไปยังตำบลโคกสว่าง

                2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายบ้านหนองมันสระสะแก เป็นเส้นทางจากบ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (สามแยกตู้ยามตำรวจทางหลวง) ผ่านมา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10  ถนนลาดยางสายบ้านเสือชะเง้อ  ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา-บ้านสระสะแก ตำบลบุกระสัง และถนนลาดยางของ อบต.บุกระสัง หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9

                3.  ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ถนนลูกรัง) จากถนนโชคชัยเดชอุดม เข้าสู่หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9


สาธารณสุข                                                            สถานีอนามัยตำบลบุกระสัง     จำนวน 1 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ที่ทำการสายตรวจตำรวจชุมชน                  จำนวน   1  แห่ง

 
 
   
Pค„