องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

สมาชิกสภา อบต.
 

 

 
นายเสนอ  ไพบูลย์วงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายวรุฒ   พรมมาแสง
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายประยูร  พุทธานุ

นายมาโนช  พลีรัมย์
นายชัยชนะ ทานกระโทก
นางเตียว  บัวแก้ว

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 


 
 

 นายนคร  สินกระสัง

นางอารี  ดีด้วยชาติ
นางสัมฤทธิ์  เฉียดกลาง
- ว่าง -

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 
 
 
 
นายสมศรี  เทศกระโทก
นายอุทิศ  บอนสันเทียะ
น.ส.อนุตดา กกสันเทียะ

นายสมดุลย์   เดชไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
 
 
 
 
นายเดช  หุนกระโทก
นายอนันต์  แรมพิมาย
นายประยูร  หากระสัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 
 

 นางน้อย  เดชสำโรง

นายทองคำ ทานกระโทก

นายคงศักดิ์ แตงกระโทก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10