องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

สมาชิกสภา อบต.
 

 

 
นายเสนอ  ไพบูลย์วงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายวรุฒ   พรมมาแสง
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 นายประยูร  พุทธานุ

นายมาโนช  พลีรัมย์
นายชัยชนะ ทานกระโทก
นางเตียว  บัวแก้ว

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 


 
 

 นายนคร  สินกระสัง

นางอารี  ดีด้วยชาติ
นางสัมฤทธิ์  เฉียดกลาง
- ว่าง -

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

 
 
 
 
นายสมศรี  เทศกระโทก
นายอุทิศ  บอนสันเทียะ
น.ส.อนุตดา กกสันเทียะ

นายสมดุลย์   เดชไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
 
 
 
 
นายเดช  หุนกระโทก
นายอนันต์  แรมพิมาย
นายประยูร  หากระสัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 
 

 นางน้อย  เดชสำโรง

นายทองคำ ทานกระโทก

นายคงศักดิ์ แตงกระโทก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10