วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) เพื่อขยายระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื่้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรีย พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง จำนวน 11,960 ถุง ๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 78,696.80 บาท (ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 วัน จำนวนนักรียน 598 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีและนั่งร้าน จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อพันธุ์หญ้าแฝกขนาดความสูง ๓๐ เซนติเมตร ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง