วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 ซอยข้างโรงเรียนบ้านบุกระสัง (รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์พระราชะิธีบรมราชาภิเษกและสมุดลงนามถวายพระพร ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 ทิศตะวันตกอนามัย (รายบะเอียดตามรูปแบบของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 สายบ้านน้อย ช่วงที่เหลือ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียง และเก้าอี้ โครงการท้องถิ่น ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง