วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก (วัดโคกกระสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR 4570) จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน พาสเจอร์ไรส รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดถุง จำนวน 44,400 ถุง ๆละ 6.58 บาท เป็นเงิน 292,152 บาท และอาหารเสริมนมโรงเรียน ยูเอขที รสจืด ขนาดบรรุจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง จำนวน 9,000 กล่อง ๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 70,380 บาท รวมเป็นเงิน 362,532 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 แยกมูมโรงเรียนบ้านบุกระสัง ถึงหน้าบ้านนายสมปอง พิรักษา (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก สายทรัพย์เจริญ ซอย 4 ถึงบ้านนายหลุย เภสัช บ้านบุ หมู่ทีี 3 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ึ่ อบต กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมุที่ 5 เส้นมุมสวนนายเขียว ฉันจะโป๊ะ ถึงส่วนนายสำราญ สีกระสัง) (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่ อบต กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทรัพย์เจริญซอย 3 ถึงบ้านนายม๊อก ดึงกระโทก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย/ หญิง ของสำนักงาน อบต.บุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง