วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 (ซอยข้างวัด ช่วงที่เหลือ) งบประมาณ 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (บ้านนางผาสุก จุ๊ยชุมแสง ถึง บ้านนายแหลมทอง ศรีอิ่นทร์ ) งบประมาณ 348,000.-บาท (สามแสนสี่หม่ื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (บ้านนายสมนึก พลอยกระโทก ถึงบ้านนายบุญเหลือ ทองขุมแสง) งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเข้า - ออกโรงเรียนสู่ถนน 24) งบประมาณ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 (บ้านนายออน โฮนกระโทก ถึงสวนนางผัน อินทร์ทรง เส้นคลองสามัคคี 13 ) งบประมาณ 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง เวทีและหลอดไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาวงดนตรีรำวงย้อนยุคพร้อมเครื่องดนตรี โครงการจัดงานประเพณัลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและเต็นท์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล บุกระสังเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง