วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๔๕๗๐ จำนวน ๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ หมู่ที่ ๕ บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ ๖ บ้านประชาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนงกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง (สระสะแก) องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน (สายบ้านน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน (เส้นหลัง ร.ร. จากบ้านนางจันทร์เทวี ถึงบ้านานายเสน่ห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี (ซอย 5 ทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ (ศูนย์ประชาคม - สามแยกซอยรื่นรมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง