วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127- 04 สายทางบ้านบุ บ้านบุ หมู่ที่ 3 ตำบลบุกระสัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-06 สายทางบ้านโคกหนองหิน - บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน ตำบลบุกระสัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมไหล่ทางกว้างข้างละ0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอ์ (กองสวัสดิการสังคม) ทะเบียนครุภัณฑ์ 416-50-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องดื่ม วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างทำถังขยะอันตราย (ทำจากเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร สููง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๘ ถัง ตามโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประธานสภาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง