วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อใช้ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล (แม่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ วันๆละ ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรและเฝ้าระวังโรคโควิด ๒๐๑๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง