วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นางเป้า ศรีสวัสดิ์) วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 22,100.-บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (นางประนอม นครกิจ) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 22,100.-บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางรัง ศิริกำเนิด ) (รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรั้วด้านหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังและบริเวณภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนายสำราย -บ้านนายเส็ง เอียงกระโทก) (รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) เก้าอี้สำนักงานมีเท้าแขน ปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง