วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง (วัดสระสะแก) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง ด้านงานออกแบบเขียนแบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่างด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙๒ วันๆละ ๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่างด้านงานไฟฟ้าสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานกองคลัง ด้านงานจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับงานรับคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง