วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องดื่ม วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างทำถังขยะอันตราย (ทำจากเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม) ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร สููง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๘ ถัง ตามโครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประธานสภาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างและเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลบุกระสัง จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 47,280.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและนั่งร้าน,เก้าอี้พลาสติกและผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรม พีธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมเวทีในการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๔,๕๔๕.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง