องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
นายวัลลภ สุขคำชา
ว่าง
ว่าง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นักบริหารช่าง ระดับต้น
(หัวหน้าส่วนโยธา)
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
รักษาราชการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)
 
 
 
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
 
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
รักษาราชการหัวหน้าส่วนสาธาณสุข