องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

สำนักงานปลัด
 
นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
นายวัลลภ สุขคำชา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 นางสาวณัฐมณฑ์   สมบูรณ์พูนสิน

นางสาวจารุวรรณ  เหนียงกระโทก

นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน

นักจัดการงานทั่วไป

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล 

 
 นายพิสนุกรณ์  พิรักษา 

 นางเบญจมาภรณ์   เข็มรัมย์

นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผ  นักวิชาการเกษตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางศริญญา  ฉกรรจ์ศิลป์ 

นายบุญสงค์ จันทร์หอม  

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
     
  นายวีรวัฒน์ แก้วเพ็ชรมะดัน  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  
 
 
 นายสมบัติ เพ็ชรทะเล

 นางทองทิพย์  กรมกระโทก

ภารโรง

คนงานทั่วไป