องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายวัลลภ สุขคำชา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             
   

นางสาวณัฐมณฑ์ สมบูรณ์พูนสิน

 

  นางสมพิศ  สุขกลาง 

นักจัดการงานทั่วไป

 

นักวิชาการศึกษา

 
น.ส.รุ้งนภา สืบสีสุข
นางพิน เทียบสี
นางสาวหริญญา แท่งกระโทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

 
 
น.ส.นภาพรรณ รัตนะ
นางสาวปริญญานุช เข็มรัมย์
นางประภาศรี เกาะโค้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง

 
  
นางสาวกานติมา วึกชัยภูมิ
นางจีรภา พัวพันธ์
นางสุพรรณี แสงโพธ์ดา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน

   
   นายวุฒิชัย   จุ้ยชุมแสง   
   คนงานทั่วไป