องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
การให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงเรียนผู้สูงอายุ
การปฎิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี”

 

พันธกิจ (Mision)

      1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

      2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      3.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พร้อมทั้งปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

       4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

      6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy
     1.
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

          1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          1.3 การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และการสังคมสงเคราะห์

          1.4 การส่งเสริมการศึกษา

          1.5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข

    2. การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             2.1 การพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรกรรม

          2.2 การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต

    3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

3.2 การส่งเสริมการกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

    4. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          4.2 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน

4.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 
 
   
Pค„