วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาพ่นสารเคมี(หมอกควัน) และดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ วัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว จำนวน ๕ ป้ายๆละ ๖๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง จำนวน ๕,๗๗๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (น้ำมันดีเซลใช้ผสมสารเคมี และแก๊สโซฮอล์) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (หนองรังกาแยกตลาด ถึง บ้านนายทรงจิต) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างก่อสสร้างถนนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก หมู่ท 9 (หน้าบ้านนายสัังวาลย์ บุญชุมแสง ถึง นายบัญชา หมู่ที่ 9 )ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต. บุกระสัง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๐ (สายห้าแยก) ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๕ ตัวๆละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง