วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกระสัง หมู่ที่ 2 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ หมู่ที่ 3 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกีี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ารถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆข ๕๙๔ บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ - ๖๕ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักปลัด ตั่งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือนๆล่ะ ๙,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือนๆละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) เครื่องปริ้นเตอร์ Canon BH-๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟส่องสว่าง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง