การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผ(AC) สายบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุกระสัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ มตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่ [ 26 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 8 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๒๗-๐๑๖ สายซอยทรัพย์เจริญชซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ ตำบลบุกระสัง กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๔.๖o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบ [ 10 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๒๗-๐๐๘ สายซอยบ้านน้อยซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านกระสัง ตำบลบุกระสัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร อง [ 9 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................