องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางน้อย  เดชสำโรง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
โทร.081-9997420

นางเตียว  บัวแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
โทร.064-5764258


นายสุรชัย  สุภาพ
นายประทีป  โฮนกระโทก
สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 3
โทร.093-5670379
โทร.090-3808988


นางสัมฤทธิ์  เฉียดกลาง
นายสอ้อน  กลกลาง
สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 5
โทร.086-2462070
โทร.099-2508624


นางสาวอนุตดา  กกสันเทียะ
นางเมธินี  เข็มรัมย์
สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 7
โทร.089-5820931
โทร.065-4277350


นางกรรณิการ์  จุ้ยชุมแสง
นายทองคำ  ทานกระโทก
สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. บุกระสัง  หมู่ที่ 10
โทร. 061-6186333
โทร. 087-2393381