องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
084-9624134
นางสาวกัญญ์ลภัส  วงศ์ธัญวรโชต
นางสาวกัญญ์ลภัส  วงศ์ธัญวรโชต
นายสุวัฒน์  ใจคง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
095-6098715
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(หัวหน้าสำนักปลัด)
095-6098715
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(วิศวกรโยธา)
091-0137161
 นางสมพิศ  สุขกลาง
นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักวิชาการศึกษา)
นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
084-8312626