องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
084-9624134

-ว่าง-
นางสาววัลลา   สิทธิธรรม
นายสุวัฒน์  ใจคง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักวิชาการพัสดุ)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(วิศวกรโยธา)

นายรณรงค์  สิงห์ปรุ

นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น
(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)