องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
084-9624134
 นายวัลลภ สุขคำชา
 
 นายวัลลภ สุขคำชา
นายสุวัฒน์  ใจคง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(หัวหน้าสำนักปลัด)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(วิศวกรโยธา)

นายวัลลภ สุขคำชา

นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ
(
หัวหน้าสำนักปลัด)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)