องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

นางสาวกัญญ์ลภัส  วงศ์ธัญวรโชต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 นางเบญจมาภรณ์   เข็มรัมย์

นางกรณภา  บูรณ์เจริญ

นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน

นักวิชาการเกษตร นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล 

นายพิสนุกรณ์  พิรักษา 

นายบุญสงค์ จันทร์หอม  

นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นักทรัพยากรบุคคลนางดุษณี  ชุ่มผักแว่น นายเมธี  ดวงกระโทก


นักจัดการงานทั่วไป

 

เจ้าพนักงานธุรการนายวีรวัฒน์ แก้วเพ็ชรมะดัน -ว่าง-
นางสาววัชฎาพร  นาดอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา
นายไกร   ชาโพธิ์  นายเขิน  ทองชุมแสง นางบัวขาว  เอี้ยงปักษี
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา