องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

นางสาวกัญญ์ลภัส  วงศ์ธัญวรโชต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)

 นางเบญจมาภรณ์   เข็มรัมย์

นางกรณภา  บูรณ์เจริญ

นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน

นักวิชาการเกษตร นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล 

นายพิสนุกรณ์  พิรักษา 

นายบุญสงค์ จันทร์หอม  

นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง- นายเมธี  ดวงกระโทก


นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง- -ว่าง- นางสาววัชฎาพร  นาดอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา
นายไกร   ชาโพธิ์  นายเขิน  ทองชุมแสง นางบัวขาว  เอี้ยงปักษี
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา