องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสุรินทร์ ราวพิมาย
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
นายวัลลภ สุขคำชา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)

นางดุษณี  ชุ่มผักแว่น

นางกรณภา  บูรณ์เจริญ

นางสาวทัศนีย์ เสือประโคน

นักจัดการงานทั่วไป

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล 

 
 นายพิสนุกรณ์  พิรักษา 

 นางเบญจมาภรณ์   เข็มรัมย์

นางสาวสุภาภรณ์  สุปะกรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผ  นักวิชาการเกษตร

นักทรัพยากรบุคคล

นายบุญสงค์ จันทร์หอม   นายวีรวัฒน์ แก้วเพ็ชรมะดัน นายเติม  กรงกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ภารโรง

นายพิทยา  สงเจิญธรรม
นางสาวสรารัตน์  เสริมสุข

 ภารโรง พนักงานจ้างเหมา