องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวกัญญ์ลภัส   วงศ์ธัญวรโชต
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววัลลา สิทธิธรรม
นางศริญญา  ฉกรรจ์ศิลป์
นางสาวพัชรินทร์  เฮ่ประโคน
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


นางสาวสาวิตรี  โพธิ์ย้อย
 
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรัญญา  แววกระโทก

นางสาววรรณวิกา  นินนานนท์ 
พนักงานจ้างเหมา

พนักงานจ้างเหมา