องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาววัลลา   สิทธิธรรม
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางสาววัลลา สิทธิธรรม
นางศริญญา  ฉกรรจ์ศิลป์
นางสาวพัชรินทร์  เฮ่ประโคน
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


นางสาวสาวิตรี  โพธิ์ย้อย
 
นางสาวจิราพัชร    อุประทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
นางสาวอรัญญา  แววกระโทก
นางสาววรรณวิกา  นินนานนท์ 
นางสาวผกาพรรณ   ทองพระพักตร์
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา