องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองคลัง

นายวัลลภ  สุขคำชา

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางสาววัลลา สิทธิธรรม
นางสาวอักษร อุประทา นางสาวพัชรินทร์  เฮ่ประโคน
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

นางศริญญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
นางสาวสาวิตรี โพธิ์ย้อย  
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 

 นางสาวสุภาวดี  เกยจอหอ
นางสาวปาริฉัตร  ช้อยขุนทด
นางสาวกรองทิพย์  บรรเลงการ
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา