องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองช่าง

 

นายสุวัฒน์   ใจคง
วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุวัฒน์  ใจคง
นายสมมาตย์ มณีศรี
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา
 

 
 นางสาวชลธิชา พะเนตรัมย์
นางสาวอรพรรณ  ดีด้วยชาติ
 เจ้าพนักงานธุรการ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ