องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองช่าง

 

นายสุวัฒน์   ใจคง
วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุวัฒน์  ใจคง
-ว่าง- -ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา

 
นางสาวผกาพรรณ   ทองพระพักตร์


 เจ้าพนักงานธุรการ