องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัญญ์ลภัส  วงศ์ธัญวรโชต
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  

   

 นางสมพิศ  สุขกลาง

 นางสาวรุ้งนภา   สืบสีสุข

นางพิน   เทียบสี

นักวิชาการศึกษา ครู  อันดับ คศ 2
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บุกระสัง
ครู อันดับ  คศ 1
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก


 

นางสาวนัทธิยา  พงษ์แผนศรี 

นางสาวประภาศรี เกาะโค้ง
นางสาวปริญญานุช เข็มรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง

 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง


 
  
นางนภาพรรณ  เตยโพธิ์
นางสาวหริญญา แท่นกระโทก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

 

  
นางสุพรรณี แสงโพธิ์ดา


ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน