องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวัลลภ สุขคำชา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           

   

 นางสมพิศ  สุขกลาง

 

นางสาวนัทธิยา  พงษ์แผนศรี 

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
น.ส.รุ้งนภา สืบสีสุข
นางพิน เทียบสี
นางสาวหริญญา แท่งกระโทก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก

 
 
นางนภาพรรณ รัตนะ
นางสาวปริญญานุช เข็มรัมย์
นางสาวประภาศรี เกาะโค้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง


 

  
นางจีรภา พัวพันธ์

นางสุพรรณี แสงโพธิ์ดา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมัน

   
  นางสุภาวัลย์  พันธ์มหา
นางสาวเพลินพิศ  ทิศกระโทก
 นายวุฒิชัย   จุ้ยชุมแสง 
  พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา  คนงานทั่วไป