องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
 
 

นายบรรดิษย์  ขวาโยธา


นางสาวรัชริตา  พูนทักษิณ

 นักพัฒนาชุมชน


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสาวอัญชนา   ฝอยผักแว่น

พนักงานจ้างเหมา