องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี”

 

พันธกิจ (Mision)

      1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

      2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      3.  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พร้อมทั้งปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

       4.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

      6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy
     1.
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

          1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          1.3 การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และการสังคมสงเคราะห์

          1.4 การส่งเสริมการศึกษา

          1.5 การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข

    2. การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             2.1 การพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรกรรม

          2.2 การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต

    3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

3.2 การส่งเสริมการกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

    4. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          4.2 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน

4.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น