องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เป็นตำบลหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอหนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์  

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอหนองกี่ บนเส้นทางสายถนนโชคชัยเดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24)

 ห่างจากตัวอำเภอหนองกี่ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,293 ไร่

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลโคกสว่างและตำบลเย้ยปราสาทอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและตำบลหนองกี่  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลไทยเจริญ  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

เขตการปกครอง

              องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

   เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านหนองทำนบ

นายวัชระ  นินนานนท์

กำนัน

081-9821159

2

บ้านกระสัง

นายสมใจ  เจียงกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

086-2594002

3

บ้านบุ

นายเฉลย  เพ็งจันทร์เจ้า

ผู้ใหญ่บ้าน

085-2009743

4

บ้านสระสะแก

นายฉะอ้อน  แก้วกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

083-3735736

5

บ้านถนนถั่ว

นายฉลอม     เทศกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

 086-2490443 

6

บ้านประชาสามัคคี

นายโฉมยง  สุขกลาง

ผู้ใหญ่บ้าน

085-8611632

7

บ้านหนองมัน

นายสายชล  เข็มรัมย์

ผู้ใหญ่บ้าน

087-2405867

8

บ้านโคก

นายประพันธ์  พูนทักษิณ

ผู้ใหญ่บ้าน

088-4665436

9

บ้านโคกหนองหิน

นายจำนงค์    ศรีจันทร์แย้ม

ผู้ใหญ่บ้าน

089-5828804

10

บ้านหนองโบสถ์

นายลือชัย  ถึงอินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

081-7092386

 

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้น 4,082 แยกเป็นชาย 1,993 คน หญิง 2,089 คน  จำนวนครัวเรือน 1,020 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 182.06 คน/ตารางกิโลเมตร