องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลทางสังคม

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 3 แห่ง

                                -  โรงเรียนบ้านบุกระสัง                         ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  8

                                -  โรงเรียนบ้านหนองมัน                       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7

                                -  โรงเรียนบ้านสระสะแก                      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4

                                -   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน  7  แห่ง

                                -    ห้องสมุดประจำตำบล                            จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล                          จำนวน  1  แห่ง

                                -    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                        จำนวน  3  แห่ง

องค์กรทางศาสนา   วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  9  แห่ง

                               -  วัดบ้านโคกกระสัง  หมู่ที่ 2

                               -  สำนักสงฆ์บ้านบุ หมู่ที่ 3

                               -  สำนักสงฆ์บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4

                               -  สำนักสงฆ์บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5

                               -  สำนักสงฆ์บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 6

                               -  สำนักสงฆ์บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7

                              -  สำนักสงฆ์ป่าอุดม หมู่ที่ 8

                              -  วัดบ้านบุ หมู่ที่ 3

                              -  สำนักสงฆ์สีวรี หมู่ที่ 6