องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]24
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]39
4 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2566 ]30
5 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]29
6 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]124
7 การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต อบต.บุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 11 ม.ค. 2565 ]123
8 โครงการยอย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ประจำปี 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]195
9 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต ปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]188
10 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]190
11 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]268
12 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]188
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 ก.พ. 2562 ]302
14 มาตรการตรวจสอบการใช้กุลพินิจ [ 13 ก.พ. 2562 ]206
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ก.พ. 2562 ]331
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 7 ก.พ. 2562 ]278
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.พ. 2562 ]295
18 มาตรการจักการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 ก.พ. 744 ]203