องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]21
2 การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต อบต.บุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 11 ม.ค. 2565 ]20
3 โครงการยอย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ประจำปี 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]97
4 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต ปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]92
5 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]94
6 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]170
7 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]93
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 ก.พ. 2562 ]204
9 มาตรการตรวจสอบการใช้กุลพินิจ [ 13 ก.พ. 2562 ]102
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ก.พ. 2562 ]233
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 7 ก.พ. 2562 ]178
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.พ. 2562 ]202
13 มาตรการจักการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 ก.พ. 744 ]102