องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 12 ก.ค. 2566 ]18
2 ข้อ 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]23
3 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]37
4 หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]32
5 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]32
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
7 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]98
8 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]123
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การให้คุณให้โทษและการสรน้างขัวญกำลังใจ [ 9 มี.ค. 2565 ]125
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การประเมินผลการปฏิบติงานบุคากร [ 9 มี.ค. 2565 ]137
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]129
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]133
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]126
14 นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]128
15 ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]127
16 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]117
17 การปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]107
18 การรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.พ. 2565 ]110
19 การรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]108
20 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.บุกระสัง 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]126
 
หน้า 1|2