องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญษท้องถิ่น (ด้านอุตสาหกรรม) [ 1 ก.ย. 2564 ]241
102 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญษท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรม) [ 1 ก.ย. 2564 ]140
103 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญษท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม) [ 1 ก.ย. 2564 ]132
104 มอบใบประกาศพนักงานดีเด่น 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]75
105 โครงการป้องกันำการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ประจำปี 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]74
106 มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณา [ 13 ก.ค. 2564 ]74
107 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]77
108 บัญชีข้อมูลลานเอนกประสงค์และลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 11 มิ.ย. 2564 ]173
109 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]78
110 ประกาศสภา การกำหนอสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 16 ก.พ. 2564 ]78
111 รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติกานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]78
112 เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริตร่วมกับอำเภอหนองกี่ [ 9 ก.พ. 2564 ]79
113 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณ๊เกิดการทุจริต [ 26 ม.ค. 2564 ]77
114 ประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 26 ม.ค. 2564 ]92
115 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]83
116 ภาพโครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 21 ม.ค. 2564 ]80
117 เชิดชูเกียรติการบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมความพอดพียง [ 21 ม.ค. 2564 ]78
118 กิจกรรมส่งเสริมคุฯธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]83
119 กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล [ 19 ม.ค. 2564 ]80
120 กิจกรรมพระราชทาน [ 18 ม.ค. 2564 ]75
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13